• INFORMACJE OGÓLNE

    •  

      

     AKTYWNA TABLICA

                     

                             

                 „Aktywna tablica” to program Ministerstwa Edukacji Narodowej mający na celu uzupełnienie szkolnej infrastruktury o sprzęt umożliwiający korzystanie z najnowszych cyfrowych rozwiązań edukacyjnych. Program wspiera doskonalenie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W latach 2017-2019 szkoły podstawowe mają szanse otrzymać dofinansowanie na zakup interaktywnych monitorów dotykowych, tablic interaktywnych, głośników czy projektorów.

     Zgodnie z  Uchwałą Nr 108/2017 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica” oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” Szkoła Podstawowa w Bożem złożyła  w kwietniu 2019 r. wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2019 na zakup dwóch monitorów interaktywnych.

     Koszt całkowity = 17 500,00 zł

     Wnioskowana kwota wsparcia finansowego  = 14 000,00 zł

     Wkład własny Gminy Mrągowo = 3 500,00 zł.

     Monitory zakupione w ramach programu „Aktywna tablica” pozwolą na udoskonalenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych (kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych przedmiotowych, zajęć sportowych itp.), wpłyną na podniesienie jakości pracy szkoły w sferze dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Umożliwią wdrażanie nowych form i metod nauczania oraz efektywniejsze planowanie procesu lekcyjnego. Rozwiną umiejętności uczniów i zainteresowania nowoczesną technologią. Programy edukacyjne w monitorach udoskonalą prace nauczycieli i przyczynią się do rozwijania zainteresowań uczniów. Zakupione urządzenia i programy będą wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania uczniów oraz spotkania z rodzicami.

      Pozyskane pomoce dydaktyczne poprzez wizualizację i interaktywność posłużą wsparciu procesu dydaktycznego naszych uczniów. Dodatkowe wyposażenie z dostępem do Internetu dla uczniów pozwoli im w sposób pełniejszy, bardziej aktywny i z większym zaangażowaniem pracować na lekcjach, pozytywnie wpłynie na koncentrację i współpracę między uczniami.