• PROJEKT KOMPETENCJE NA START

    •  

     Projekt

      

     KOMPETENCJE NA START

     1 września 2018 r. w Szkole Podstawowej w Bożem i w Szestnie rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego

     „Kompetencje na start” w ramach Poddziałania 2.2.1 Poniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój

     kompetencji kluczowych uczniów, w partnerstwie pomiędzy Gminą Mrągowo i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2020.

     CEL GŁÓWNY PROJEKTU

     Do 31.08.2020 r. uczniowie uczęszczający do szkół na terenie Gminy Mrągowo zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy poprzez:

     1. zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe;
     2. zajęcia pozalekcyjne rozwijające właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy;
     3. szkolenie nauczycieli z nowoczesnych form przeprowadzania zajęć - programowanie, metoda eksperymentu, kompetencje społeczne;
     4. doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzie do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych;
     5. doposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

     W naszej szkole w ramach projektu przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

     1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
     2. Przyrodnicze laboratorium
     3. Laboratorium kodowania
     4. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
     5. Pokazy naukowe
     6. Półkolonie z robotyki
     7. Półkolonie Laboratorium Naukowe
     8. Wycieczki do miejsc związanych z naukami ścisłymi

     a także szkolenia dla nauczycieli.

     PLANOWANE EFEKTY:

     Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez:

     1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u uczniów poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym;
     2. rozwój kompetencji  nauczycieli;
     3. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

     CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 423 161,25 zł

     WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE : 401 841,25 zł 

      DOFINANSOWANIE UE: 359 687,06 zł

     KOSZT PRZYPADAJĄCY NA JEDEN PODMIOT OBJĘTY WSPARCIEM : 211 580,63 zł

      

     KALENDARIUM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU:

     W środę 26. września 2018 r. wzięliśmy udział  w Festiwalu Nauki zorganizowanym w naszej szkole przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera, w związku z realizacją  projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Partnerem realizowanego projektu jest Gmina Mrągowo.

               

      

     W roku szkolnym 2018/2019 szkoła realizuje projekt pn.  ,,Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Bożem i Szestnie".  Projekt jest realizowany w partnerstwie pom. Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera i gminą Mrągowo w okresie IX 2018–VIII 2020. 

                 Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Mrągowo oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez:  rozwój kompetencji kluczowych i wspieranie rozwoju dzieci, doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni szkolnych przyrodniczej i matematycznej oraz TIK w Szkole Podstawowej w Bożem. W tym roku szkolnym zajęcia prowadzone są przez p. M. Kozłowską pn. ,,Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej” oraz przez p. W. Kowalczyk pn. ,,Laboratorium przyrodnicze”.  W każdej grupie uczestniczy dziesięcioro uczniów z klas 4-7.

                 Pierwsze spotkanie w ramach realizacji projektu ,,Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Bożem i Szestnie" odbyło się  24 października 2018r. Uczniowie stworzyli makietę przedstawiającą szkołę w Bożem oraz jej otoczenie.  Ćwiczyli w terenie i na modelu formy wypukłe i wklęsłe oraz tworzyli bryły obiektów zgodnie ze skalą.

       

     Drugie spotkanie w ramach realizacji projektu ,,Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Bożem i Szestnie" odbyto się 14 listopada 2018r. Uczniowie budowali proste obwody elektryczne oraz sprawdzali przewodzenie prądu elektrycznego przez różne ciała (substancje). Uczniowie wykazali się wielką kreatywnością w działaniu – ,,wyciskali”  prąd z cytryny, ziemniaka i ogórka kiszonego. Bawili się w elektryków i zbudowali m.in. radio. Wspólnie słuchali muzyki z niego płynącej. Najchętniej tworzyli obwody z użyciem wirującego wiatraczka czy płytki sensorowej. Zbudowali układ działający na wodę i zmianę światła.