• Klauzula informacyjna

    • KLAUZULA INFORMACYJNA

     o przetwarzaniu danych osobowych przez Szkołę Podstawową w Bożem

      

     Od 25 maja 2018r. w Polsce będzie stosowane Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoo Ochronie Danych Osobowych (określane jako „RODO”). W związku z tym informujemy o przetwarzaniu danych osobowych oraz o zasadach, na jakich to się będzie odbywało po dniu 25 maja 2018r.

     1.      Podstawa prawna: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
     z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 119/1)

     2.      Administratorem danych osobowych (ADO) jest Szkoła Podstawowa w Bożem, Boże 18, 11-700 Mrągowo,  tel./fax 48 89 741 25 86, e- mail: g.sasim@zosmragowo.pl; szkolaboze@op.pl  reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

     Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Boże 18, 11-700 Mrągowo, lub e-mail: g.sasim@zosmragowo.pl .

     3.      W terminie od 25 maja 2018r. do 31.07.2018r. Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych (określany jako „IOD”), z którym będzie można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wojska Polskiego 5a/39, 11-700 Mrągowo, lub e-mail: iod@zosmragowo.pl .

     4.      Dane osobowe (rodziców/opiekunów  prawnych/uczniów) będą przetwarzane przez Szkołę Podstawową w Bożem:

     a)      w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. c) i lit. e) ogólnego rozporządzenia danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. , tylko wtedy gdy:

     ·      osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

     ·      przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

     ·      przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

     b)      do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora [tj. na podstawie art.6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:

     ·      marketingu produktów lub usług własnych, tj. przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji na urządzeniach komunikacji elektronicznej lub za pomocą poczty tradycyjnej;

     ·      zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim uczniów i pracowników)
     i mienia szkoły z zachowaniem prywatności i godności osób;

     ·      prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu.

     5)      Dane osobowe mogą być przekazywane do:

     ·         Systemu Informacji Oświatowej (SIO),

     ·         towarzystw ubezpieczeniowych,

     ·         podmiotów medycznych,

     ·         dziennika elektronicznego „Librus” (dane uczniów i rodziców),

     ·         Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży,

     ·         innych szkół i instytucji (konkursy, turnieje, zawody, kursy itp. ),

     ·         Zespołu Obsługi Szkół Gminy Mrągowo,

     ·         Urzędu Gminy Mrągowo,

     ·         Kuratorium Oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

     6)      Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

     a)      prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane, oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.

     b)      prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.

     c)      prawo żądania od Administratora usunięcia danych.

     d)     prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.

     e)      prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.

     f)       prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.

     g)      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność
     z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

     7)      Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

     8)      Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe, natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

     9)      Administrator dokona  wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

      

     Boże, dnia 24.05.2018r.